Технологічні дисципліни

 

Комісія технологічних дисциплін

     Комісія технологічних дисциплін була створена в 1967 році.

   У попередні роки навчання комісію очолювали Притис Зінаїда Несторівна, Сойко Ганна Сигізмундівна. З 2008 року  циклову комісію очолює Федорова Тетяна Олексіївна.

Завдання викладачів циклової комісії технологічних дисциплін

     Коледж харчової промисловості НУХТ ставить перед собою завдання формування професійних компетентностей майбутніх фахівців в умовах багатопрофільності навчального закладу. Акцент в роботі ставиться на підготовку конкурентно-спроможного фахівця шляхом формування і розвитку професійно значущих якостей, розвитку особистості, перш за все, її культурної сфери, способів продуктивного мислення та наукового пізнання, вміння вчитися й самовдосконалюватися протягом усього життя, здатності до творчого наукового пошуку для вирішення завдань, що постали; створення і формування цінностей особистісного розвитку.

       Випускник університетського коледжу має бути готовим до подальшого навчання в університеті, творчої праці за фахом, навчання впродовж життя, планування і реалізації власної життєвої траєкторії.

         Завдання, поставлені перед викладачами циклової комісії, перш за все, спрямовані на подальше підвищення якості фахової освіти та формування у студентів технологічних  компетентностей.

 Робота циклової комісії спрямована на:

  1.  на підвищення педагогічної компетентності, майстерності та творчості викладачів комісії;
  2.  посилення уваги до методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
  3.  підвищення інтересу студентів до вивчення фахових дисциплін;

     4.   стимулюванням творчого самовдосконалення студентської молоді.

 

              

 

            Федорова Тетяна Олексіївна  доцент, кандидат технічних наук, голова циклової комісії, викладач-методист.

       У коледжі працює з 1989 року. У 1993 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю інженер-технолог, з цього ж року розпочала педагогічну діяльність.

     В 2004 році здобула науковий ступінь кандидата технічних наук. Захистила дисертаційну роботу на тему «Розробка технології хліба з борошна трітікале».  Автор методичних вказівок, наукових статей у фахових виданнях, учасник науково-практичних семінарів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

        Тетяна Олексіївна являється розробником «ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ» за спеціальністю «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів».

      Викладає дисципліни «Технохімічний контроль галузі», «Технологія зберігання та переробки зерна», «Основи стандартизації та контролю якості продукції». Керує курсовим та дипломним проектуванням.

     У жовтні 2012 року Радою директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області Тетяну Олексіївну було нагороджено грамотою за багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність та з нагоди Дня працівників харчової промисловості.

        У вересні 2015 року присвоєно звання доцента кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів.

          Нефедов Артем Ігорович, завідувач відділення харчових технологій, викладач – спеціаліст, педагогічний стаж 3 роки. Закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет. Спеціальність: біотехнолог; облік і аудит. Фахове спрямування: «Технологія переробки м’яса і молочних продуктів». Навчається в Чернівецькому торгівельно-економічному інституті Київського національного торгівельно-економічного університету за фаховим спрямуванням: технології в ресторанному господарстві.

    Дисципліни, що викладає: «Технологія виробництва кулінарної продукції», «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства», керівник курсового проекту.

 

          Присяжна Оксана Леонтіївна – викладач – методист вищої категорії. В коледжі працює з 1983 року. Педагогічну діяльність розпочала в 1992 році. Закінчила Московський державний заочний інститут харчової промисловості.

      Викладає дисципліни «Технологія галузі», «Основи стандартизації та метрології», «Мікробіологія», «Мікробіологія і  фізіологія».

       Автор навчального посібника з дисципліни «Основи стандартизації та метрології»; навчальних програм, методичних вказівок.

        В 2012 році за сумлінну працю та соціальну активність відзначена подякою Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки.

 

       Павельчук   Наталія  Володимирівна    викладач –  методист    вищої категорії. Педагогічний стаж 24 роки. Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості в 1989році.

    Нагороджена грамотою Національного університету харчових технологій за ґрунтовну підготовку переможця і призера конкурсу «Кращий технік – технолог хлібопекарського та кондитерського виробництв».

    Працює над проблемою «Застосування активних методів навчання у процесі формування професійних якостей майбутніх фахівців». 

   У 2011-2012 навчальному році стала переможцем першого етапу конкурсу «Кращий викладач року» у номінації з циклу дисциплін професійно – практичної підготовки.

 

             Осадчук Галина Василівна викладач І категорії. Вищу освіту  за спеціальністю «Технологія м’яса і м’ясних виробів» отримала в Одеській державній академії харчових технологій, яку закінчила в 2000році та здобула кваліфікацію інженера-технолога.

      Працює в коледжі з 2001 року. Викладацьку діяльність розпочала в 2003 році.

   Викладає такі дисципліни: «Загальні технології харчових виробництв», «Основи промислової санітарії», «Санітарія і гігієна», «Вступ до спеціальності».

      Працює над підготовкою методичних матеріалів при підготовці молодших спеціалістів за фахом «Виробництво харчової продукції», «Бухгалтерський облік», «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв». Постійно у пошуках  нових форм та засобів викладу  навчального матеріалу, вдало застосовує різноманітні прийоми розвитку інтересу студентів до навчання і активізації мислення на заняттях.

         Твердохліб Наталія Дмитрівна викладач І категорії. Закінчила Український державний університет харчових технологій у 2000 році за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів». Здобуває другу вищу освіту в Одеській академії харчових технологій за фахом: «Технологія харчування».

       Викладацьку діяльність розпочала у 2001 році. Дисципліни, що викладає: «Проектування підприємств і будівельна справа», «Основи проектування в закладах ресторанного господарства», «Комп’ютерне  проектування в галузі», «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства», керівник курсового та дипломного проектів.

          Ткач Лілія Вікторівна викладач ІІ категорії. Закінчила Український державний університет харчових технологій у 2001 році за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів».

         В 2007 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет та здобула кваліфікацію магістра інженера-педагога за спеціальністю  «Професійне навчання».

         Педагогічну діяльність в коледжі розпочала в 2003 році. З 2004 по 2006 роки працювала методистом заочного відділення коледжу. З 2006 року переведена на посаду викладача в циклову комісію технологічних дисциплін. 

         Викладає наступні дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Промислова санітарія», «Комп’ютерне проектування в галузі», «Інженерна графіка», керівник дипломних проектів.

         Є автором науково-методичних статей, приймала участь в науково-педагогічних конференціях. Автор навчальних програм та методичних розробок.

            Комендант Олена Василівна, викладач ІІ категорії. Працює в коледжі з вересня 2005 року. Закінчила у 2006 році Національний університет харчових технологій за спеціальністю "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів" та здобула кваліфікацію спеціаліста.

     У 2012 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний універститет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки "Професійна освіта. Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" та здобула кваліфікацію бакалавра інженера-педагога.

    Викладає дисципліни "Інженерна графіка", "Технічне креслення". Є автором навчальних програм, методичних вказівок.

             Нефедова Ганна Михайлівна, викладач вищої категорії, педагогічний стаж 12 років. Закінчила Харківський інститут громадського харчування в 1982 році. Спеціальність: інженер-технолог, кваліфікація: «Технологія приготування їжі та організація виробництва».