Загальні положення про доступ до публічної інформації

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Кам’янець-Подільському коледжі харчової промисловості НУХТ

1 Загальна частина

1.1    Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації  у Кам’янець-Подільському коледжі харчової промисловості НУХТ  (далі К-П кхп НУХТ відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2    У цьому Положенні наведені вище терміни вживаються у такому значенні:

запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні К-П кхп НУХТ;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання К-П кхп НУХТ своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні закладу;

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

1.3    Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до закону «Про доступ до публічної інформації».

1.4    Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані із забезпеченням доступу до публічної інформації К-П кхп НУХТ при здійсненні ним своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.

1.5    Дотримання встановленого порядку  надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність К-П кхп НУХТ організовують і забезпечують відповідальні особи структурних підрозділів К-П кхп НУХТ у межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків.

2    Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність К-П кхп НУХТ

3   Доступ до публічної інформації про діяльність К-П кхп НУХТ забезпечується шляхом:

1)    оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2)    розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті К-П кхп НУХТ;

3)    розміщення публічної інформації на інформаційних стендах;

4)    надання інформації за запитами на публічну інформацію.

3.1    Публічна інформація про діяльність закладу може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.

3.2    Публічна інформація про діяльність К-П кхп НУХТ надається у формі, визначеній законодавством.

Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається в К-П кхп НУХТ.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому.

3.3    Доступ до публічної інформації про діяльність К-П кхп НУХТ обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.

3.4    Надання запитувачам інформації публічної інформації про діяльність К-П кхп НУХТ, а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайті К-П кхп НУХТ забезпечують відповідальні особи структурних підрозділів К-П кхп НУХТ у межах їх компетенції та сфери відповідальності.

4     Надання публічної інформації про діяльність К-П кхп НУХТ Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується К-П кхп НУХТ відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

4.1    К-П кхп НУХТ розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію, що підготовлена структурними підрозділами закладу з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.2    Розміщенню на офіційному веб-сайті закладу підлягає інформація, перелік якої наведено в статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

4.3    Запитувач інформації має право звернутися до К-П кхп НУХТ із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати у осіб відповідальних з питань запитів на публічну  інформацію у структурних підрозділах К-П кхп НУХТ або роздрукувати з офіційного веб-сайту університету (додатки 1-4 до цього Положення).

Якщо запит надійшов до К-П кхп НУХТ поштою, на поштовому конверті обов’язково повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію».

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена в Інформаційному центрі К-П кхп НУХТ особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов’язково повинна зазначити в запиті своє ім’я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (Додаток 4 до цього Положення).

Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

5.1    Запити на інформацію, що надходять на адресу К-П кхп НУХТ, приймаються, попередньо опрацьовуються та реєструються, особою відповідальною з питань запитів на інформацію К-П кхп НУХТ, в журналі «Запити на публічну інформацію» відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.

5.2    Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції запити на публічну інформацію виокремлюються та невідкладно передаються ректору К-П кхп НУХТ для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця.

5.3    Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності К-П кхп НУХТ, особами, відповідальними за надання відповідей на запит, визначаються керівники структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.5 цього Положення.

За рішенням ректора особою, відповідальною за надання відповіді на такий запит, може бути визначено одного з керівників структурних підрозділів К-П кхп НУХТ. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження запиту до К-П кхп НУХТ надати відповідальному виконавцю відповідні матеріали та інформацію.

5.4    Запит на інформацію з резолюцією ректора опрацьовується особою, відповідальною з питань запитів на інформацію К-П кхп НУХТ, після чого він невідкладно передається виконавцям.

5.5    Реєстрація та опрацювання запитів, що надійшли до К-П кхп НУХТ у вигляді електронного документа, здійснюється особою, відповідальною з питань запитів на інформацію К-П кхп НУХТ, в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

5.6    Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на публічну інформацію зберігаються у відповідних структурних підрозділах в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно із номенклатурою справ К-П кхп НУХТ та номенклатура ми справ структурних підрозділів.

5.7    Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до закладу.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження до закладу запиту.

5.8    Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, ректор за поданням керівника структурного підрозділу, відповідального за надання публічної інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку керівник структурного підрозділу письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до К-П кхп НУХТ.

5.9    У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок, керівник структурного підрозділу, відповідального за надання публічної інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до закладу запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

5.10        Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.

 

Порядок надання публічної інформації про діяльність К-П кхп НУХТ Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність К-П кхп НУХТ надається керівником відповідного структурного підрозділу за його підписом.

Відповідь на запит, що містить прохання надати публічну інформацію з різних напрямів діяльності К-П кхп НУХТ, виконавцями якого визначено декілька осіб, а особою відповідальною за надання відповіді одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні такої інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом керівника структурного підрозділу.

6.1    Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса К-П кхп НУХТ, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

6.2    Якщо запитувана публічна інформація про діяльність К-П кхп НУХТ належить до інформації з обмеженим доступом, у відповідь на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації було обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з керівником першого відділу.

6.3    Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в К-П кхп НУХТ відповідно до Інструкції.

6.4    К-П кхп НУХТ має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1)    К-П кхп НУХТ не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2)    дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3)    не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит повинен містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту на паперовому носії.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана публічна інформація надається після сплати цих витрат.

6.5    Публічна інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

6.6    Клопотання про термінове опрацювання повинно бути обґрунтованим.

 

 

 

 Додаток 1

 

 

Форма письмового запиту на інформацію

(для фізичних осіб)

 

Кам’янець-Подільський коледж

                                                                        харчової промисловості НУХТ

вул. Суворова, 2

м. Кам’янець-Подільський, 32300

_____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

_____________________________

_____________________________

тел.: _________________________

 е-mail:________________________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:

 

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надсилати за адресою:

_______________________________________________________

________________________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

                                                                                     (підпис)

______________ 20__ року                    _________                    ________________

       (дата)                                                                                                                     (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)

 

 

* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію у письмовій формі на конверті вкажіть «Публічна інформація».

Додаток 2

 

 

 

Форма письмового запиту на інформацію

(для юридичних осіб)

 

Кам’янець-Подільський коледж

                                                                        харчової промисловості НУХТ

вул. Суворова, 2

м. Кам’янець-Подільський, 32300

_____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

_____________________________

_____________________________

тел.: _________________________

 е-mail:________________________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:

 

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надсилати за адресою:

_______________________________________________________

________________________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

                                                                                     (підпис)

______________ 20__ року                    _________                    ________________

       (дата)                                                                                                                     (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)

 

 

* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію у письмовій формі на конверті вкажіть «Публічна інформація».

Додаток 3

 

 

 

Форма письмового запиту на інформацію

(для об’єднань громадян)

 

Кам’янець-Подільський коледж

                                                                        харчової промисловості НУХТ

вул. Суворова, 2

м. Кам’янець-Подільський, 32300

_____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

_____________________________

_____________________________

тел.: _________________________

 е-mail:________________________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:

 

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надсилати за адресою:

_______________________________________________________

________________________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

                                                                                     (підпис)

______________ 20__ року                    _________                    ________________

       (дата)                                                                                                                     (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)

 

 

* При подачі відповідальній особі з питань запитів на інформацію у письмовій формі на конверті вкажіть «Публічна інформація».

Додаток 4

 

 

Форма електронного запиту на інформацію

 

 

 

Прізвище фізичної особи / найменування

юридичної особи, об’єднання громадян                                            

 

 

 

Ім’я / відомості про юридичну особу                                                                 

 

 

 

По батькові / керівництво, код ЄДРПОУ

                                                      

 

 

Номер телефону                                                                                     

 

Поштова адреса           вулиця, проспект    ______________________________

                                      будинок, корпус     ______________________________

                                       квартира                  ______________________________

                                       населений пункт     ______________________________

                                       область                    ______________________________

                                       район                       ______________________________

                                       індекс                      ______________________________

 

 

Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

Зміст запиту                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати на електронну адресу

 

 

 

Керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості  Національного університету харчових технологій надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

 

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- від фізичної особи (додаток 1 Положення);

- від юридичної особи (додаток 2 Положення);

- від об’єднань громадян (додаток 3 Положення);

- форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (додаток 4 Положення).

 

 

 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939

Відповідальними особами з питань запитів на інформацію та оприлюднення інформації про діяльність коледжу призначено:

 

ГРІБОВУ ТЕТЯНУ ВАЛЕНТИНІВНУ

тел. (067) 7374296

 

КОВАЛЬ ТЕТЯНУ АНАТОЛІЇВНУ

тел. (096) 3959735

 

КОЦУЛЕВСЬКУ ТЕТЯНУ ЛЕОНІДІВНУ

тел. (096) 4708963